Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej – szkolenie online

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wspierania i nauczania dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia tych zaburzeń oraz zapewnienie narzędzi do efektywnej pracy z dziećmi.

Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój dziecka, a także poznają sposoby zadbania o siebie przy opiece i wychowywaniu dziecka z takimi zaburzeniami.

Szkolenie online w godz. 9-13.30

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wprowadzenie do Zaburzeń Rozwojowych: Definicja i charakterystyka Zespołu Aspergera, autyzmu i całościowych zaburzeń rozwojowych. Przegląd objawów i cech charakterystycznych zgodnych z klasyfikacją chorób ICD-10 i ICD-11.
  2. Teorie i modele rozwoju dzieci z autyzmem
  3. Indywidualne podejście do dzieci – diagnoza potencjału dziecka
  4. Zasady komunikacji i tworzenia środowiska rozwoju dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  5. Jak poprawić komunikację z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
  6. Praktyczne wskazówki dotyczące mowy, języka ciała i komunikacji niewerbalnej.
  7. Trudne sytuacje wychowawcze z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.
  8. Podstawowe potrzeby dziecka zgodnie z terapią schematów Jeffrey`ego Young`a
  9. Jak zadbać o siebie przy wychowywaniu dziecka z autyzmem.
  10. Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia: 280,00 złotych/brutto

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej