Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów czyli … – szkolenie online

Jak budować relację wychowawca-wychowanek w procesie budowania więzi? Jak pracować z agresywnym dzieckiem/nastolatkiem?

Przeciwdziałanie destruktywnym zachowaniom: narkotyki, dopalacze, przemoc i rozwiązłość seksualna, cyberprzemoc.

 

Czas trwania: 9.00-13.30 godzin.

 

Tematyka szkolenia:

 Pojęcie trudności wychowawczych.

 • Przyczyny i źródła zachowań trudnych.
 • Rodzaje trudności wychowawczych w tym zachowań przemocowych.
 • Budowa środowiska wspierającego właściwy rozwój emocjonalny.
 • Budowanie właściwych relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem.
 • Analiza skutecznych metod wychowawczych.
 • Jak prowadzić profilaktykę antynarkotykową i innych uzależnienień wśród trudnej młodzieży.
 • Zapoznanie się ze strategią reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przemocowych.

Cele szkolenia:

 • Poznanie przyczyn, skutków i konsekwencji zachowań agresywnych wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Zdobycie wiedzy na temat właściwej relacji wychowawca-wychowanej, która jest istotna w oddziaływaniu pedagogicznym.
 • Poznanie i ukazanie możliwości adoptowania rozwiązań zmniejszających agresję wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Pogłębienie wiedzy w obszarze profilaktyki antynarkotykowej a także możliwych innych zagrożeń wpływających na rozwój psychofizyczny dziecka.
 • Zapoznanie się ze strategią reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przemocowych.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają genezę powstawania trudności wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Poznają symptomy przemocy seksualnej u dzieci. Zapoznają się z profilem kata i ofiary. Zgłębią możliwości oddziaływania na zaburzone zachowania. Będą wiedzieli jak postępować z zachowaniem agresywnym u dziecka.  Będą mogli opracować własne strategie postepowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami. Zgłębią wiedzę w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnego zachowania u dziecka.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie .Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Prowadzący zajęcia:

 

– psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.