Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej – szkolenie online

Adresat: Wychowawcy w instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia.

 

Czas trwania: 9-13.30

 

Zakres tematyczny warsztatów:

 

  • Kiedy i jak rozmawiać z młodymi osobami o ich przyszłości
  • Budowanie sprawczości, podejmowania decyzji, odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji – narzędzia wspierające rozwój postawy dojrzałej emocjonalnie
  • Rozwój i możliwości w priorytetowych obszarach życia (mieszkanie, wykształcenie, praca, rodzina, kontakty z innymi) – jak urealniać i wspierać młode osoby przygotowując ich do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania.

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności konstruktywnej pracy w obszarze rozwoju postawy odpowiedzialnej za swoją przyszłość u osób młodych będących w pieczy zastępczej. Uczestnicy poznają i nauczą się narządzi coachingowych, które będą mogli wykorzystać do pracy z młodzieżą. Poznają jak rozmawiać o przyszłości a także jak diagnozować aktualną sytuację dziecka w aspekcie przygotowania do realizacji IPU.

 

Forma zajęć: 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja, grywalizacja, ćwiczenia coachingowe.

 

Materiały szkoleniowe: streszczenie istotnych treści, narzędzia wspierające proces rozwoju postawy dojrzałej.

 

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

Koszt szkolenia 280,00 złotych brutto/ osoba

 

 

prowadzący:  psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.