Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prawo i procedury. Podstawy pracy w rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Plan pomocy dziecku i inna dokumentacja niezbędna w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 2. Metodyczne wsparcie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – od pierwszego dnia do powrotu do domu lub usamodzielnienia
 3. Dziecko jako ofiara przemocy- diagnoza i forma pomocy
 4. Analiza potencjału i potrzeb rodziny zastępczej
 5. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 6. Interpretacja przepisów prawa w odniesieniu do uprawnień rodzin zastępczych
 7. Wsparcie usamodzielniającego się wychowanka pieczy zastępczej – Indywidualny Program Usamodzielnienia
 8. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z trudnym nastolatkiem
 9. Kształtowanie dojrzałej postawy wychowanków przy wykorzystaniu planu pomocy dziecku i programu usamodzielniania
 10. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej – aspekty prawne, wsparcie dziecka i rodziny zastępczej
 11. Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania
 12. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 13. Postępowanie z dzieckiem po przebytej traumie
 14. Praca z dzieckiem krzywdzonym: diagnoza, interwencja, terapia
 15. Techniki mediacyjne we współpracy z rodziną zastępczą i biologiczną dziecka
 16. Praca w relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany
 17. Mediacje i negocjacje w rodzinnej pieczy zastępczej.
 18. Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi w pracy koordynatora pieczy zastępczej,
 19. budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.

 

 

Współpraca z rodziną zastępczą i RDD, Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Edukacja i rozwój:

 1. Wsparcie dziecka wykazującego zachowania agresywne- przyczyny, diagnoza i terapia dziecka
 2. Wsparcie rodziny zastępczej, która sprawuje pieczę nad dzieckiem wykazującym zachowania agresywne i buntownicze
 3. Postępowanie wobec wychowanka pieczy zastępczej sprawiającego trudności wychowawcze.
 4. Diagnoza socjoterapeutyczna i metody wsparcia dziecka
 5. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
 6. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania
 7. Zaburzenia zachowania u dzieci w okresie adolescencji
 8. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 9. Wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi
 10. Dziecko z zaburzeniami psychicznymi i zachowania – diagnoza i terapia
 11. Wzmacnianie psychiki dziecka
 12. Zaburzenia nastroju i depresja u dzieci i młodzieży
 13. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 14. Opieka i wychowywanie dziecka przejawiające objawy Płodowego Zespołu Alkoholowego
 15. Seksualność u młodzieży – metody pracy wychowawczej i edukacji seksualnej.
 16. Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.
 17. Uzależnienia behawioralne i cyberprzemoc wśród dzieci
 18. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 19. Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej
 20. Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej
 21. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 22. Opieka i wychowanie. jak mądrze realizować zadania w rodzinnej pieczy zastępczej
 23. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju
 24. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – umiejętność stawiania granic i bycia konsekwentnym
 25. Doświadczenia traumatyczne dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej determinujące trudne zachowania
 26. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania sprawiającego trudności wychowawcze
 27. Kształtowanie ról życiowych i społecznych u podopiecznych w rodzinnej pieczy zastępczej
 28. Wsparcie rodziców zastępczych w rozwoju kluczowych kompetencji u dzieci
 29. Wychowywanie bez kar i nagród
 30. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak panować nad procesem wychowawczym dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 31. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej dojrzałej emocjonalne u dzieci przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 32. Techniki mediacyjne we współpracy z rodziną zastępczą i biologiczną dziecka
 33. Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z dzieckiem i „trudną” rodziną
 34. Praca w relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany
 35. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodziną zastępczą
 36. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się
 37. Wspieranie dzieci z trudnościami czytania i pisania
 38. Program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku szkolnym
 39. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci agresywnych.

 

 

Zarządzanie kryzysowe:

 1. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 2. Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 3. Strategie komunikacyjne i działania w przypadku przemocy domowej Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i interwencja

 

Praca z systemami wsparcia i współpraca instytucjonalna:

 1. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej

 

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Higiena psychiczna jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się zawodowemu w obszarze wsparcia społecznego
 2. Asertywność w pracy wymagającej wsparcia społecznego
 3. Profilaktyka wypalenia się zawodowego
 4. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 5. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 6. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 7. Trening odporności psychicznej w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 8. Efektywność w pracy zawodowej – jak usprawnić swoją pracę
 9. Wyjazdowe warsztaty integracyjne podnoszące kompetencje zawodowe.