Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka i rola poszczególnych instytucji – szkolenie online

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9-13.30

 

Tematyka szkolenia:

 

 1. Przegląd narzędzi i strategii stosowanych w procesie oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.
 2. Przegląd przepisów dotyczących przemocy domowej.
 3. Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka.
 4. Procedura interwencyjnego odebrania dziecka.
 5. Wypracowanie i stosowanie algorytmu w różnych sytuacja zagrażających dziecku.
 6. Komunikacja z rodziną, w której bezpieczeństwo rozwoju dzieci jest zagrożone. Ustalanie celów pracy.
 7. Procedura „Niebieskiej Karty”.
 8. Wsparcie dziecka krzywdzonego
  1. Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym
  2. Rozmowa z sprawcą przemocy domowej
 9. Metodyczne wsparcie dziecka

 

 

Cele szkolenia:

Nabycie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w zakresie jak najszybszego wykrywania i rozpoznawania syndromów dziecka krzywdzonego

Nabycie praktycznych umiejętności stosowania optymalnych strategii w przypadku podejrzenia doświadczania przez dziecko krzywdy.

Przeanalizowanie strategii postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

 

Koszt: 280,00 złotych / brutto

Cena obejmuje koszt szkolenia,  materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

Prowadzący:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w szkoleniach dla osób pracujących z rodzinami i dziećmi oraz z trudnym klientem. Szkoli w  obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.