Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czas trwania: 9.00-15.30

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wspierania i nauczania dzieci z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia tych zaburzeń oraz zapewnienie narzędzi do efektywnej pracy z dziećmi.

Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój dziecka, a także poznają sposoby zadbania o siebie przy opiece i wychowywaniu dziecka z takimi zaburzeniami.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wprowadzenie do Zaburzeń Rozwojowych: Definicja i charakterystyka Zespołu Aspergera, autyzmu i całościowych zaburzeń rozwojowych. Przegląd objawów i cech charakterystycznych zgodnych z klasyfikacją chorób ICD-10 i ICD-11.
  2. Teorie i modele rozwoju dzieci z autyzmem
  3. Indywidualne podejście do dzieci – diagnoza potencjału dziecka
  4. Zasady komunikacji i tworzenia środowiska rozwoju dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  5. Jak poprawić komunikację z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
  6. Praktyczne wskazówki dotyczące mowy, języka ciała i komunikacji niewerbalnej.
  7. Trudne sytuacje wychowawcze z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.
  8. Podstawowe potrzeby dziecka zgodnie z terapią schematów Jeffrey`ego Young`a
  9. Jak zadbać o siebie przy wychowywaniu dziecka z autyzmem.
  10. Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się . Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.