Praca z trudnym klientem w obszarze wsparcia społecznego

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: zakres szkolenia uwzględnia specyfikę zawodową osób pracujących z rodzinami i dziećmi, takich jak: pracownicy socjalni, asystenci rodziny itp.

Czas  trwania szkolenia: 9.00-14.00

  Tematyka szkolenia:

 Problematyka pracy socjalnej z klientem sprawiającym trudności/będącym w oporze

  • Ramy oddziaływania na klienta w aspekcie prawnym.
  • Typologia trudnego klienta
  • Rola emocji, postaw i naszego nastawienia w kontakcie z klientem. Autodiagnoza postaw wobec siebie i innych osób.
  • Metody pracy z klientem pomocy społecznej
  • Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi klienta
  • Konstruktywne strategie postępowania w sporze i świadome kierowanie konfliktami.
  • Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  • Indukowanie procesu zmian w życiu klienta.
  • Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych – sytuacje konfliktowe.
  • Przeciwdziałanie manipulacji.

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności metodycznej i skutecznej pracy w relacji z trudnym klientem. Rozwiną swoją postawę asertywną, która ułatwi tworzenie relacji z szacunkiem. Uczestnicy łatwiej zdiagnozują problemy u klienta i będą potrafili zmotywować do wprowadzania zmian przez klienta. Osoby doświadczą , że posiadają umiejętności właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnych, agresywnych czy konfliktowych zachowań ze strony członków rodziny.

Uczestnicy nabędą umiejętności spostrzegania, że są manipulowani. Będą potrafili bronić się przed manipulacją.

 Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, dyskusja.

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu