Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów czyli …

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak budować relację wychowawca-wychowanek w procesie budowania więzi? Jak pracować z agresywnym dzieckiem/nastolatkiem? Przeciwdziałanie destruktywnym zachowaniom: narkotyki, dopalacze, przemoc i rozwiązłość seksualna, cyberprzemoc.

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

Czas trwania: 9.00-13.30

Tematyka szkolenia:

 

 • Pojęcie trudności wychowawczych.
 • Przyczyny i źródła zachowań trudnych.
 • Rodzaje trudności wychowawczych w tym zachowań przemocowych.
 • Budowa środowiska wspierającego właściwy rozwój emocjonalny.
 • Budowanie właściwych relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem.
 • Analiza skutecznych metod wychowawczych.
 • Jak prowadzić profilaktykę antynarkotykową i innych uzależnienień wśród trudnej młodzieży.
 • Zapoznanie się ze strategią reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przemocowych.

 

Cele szkolenia:

 • Poznanie przyczyn, skutków i konsekwencji zachowań agresywnych wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Zdobycie wiedzy na temat właściwej relacji wychowawca-wychowanej, która jest istotna w oddziaływaniu pedagogicznym.
 • Poznanie i ukazanie możliwości adoptowania rozwiązań zmniejszających agresję wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Pogłębienie wiedzy w obszarze profilaktyki antynarkotykowej a także możliwych innych zagrożeń wpływających na rozwój psychofizyczny dziecka.
 • Zapoznanie się ze strategią reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przemocowych.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają genezę powstawania trudności wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Poznają symptomy przemocy seksualnej u dzieci. Zapoznają się z profilem kata i ofiary. Zgłębią możliwości oddziaływania na zaburzone zachowania. Będą wiedzieli jak postępować z zachowaniem agresywnym u dziecka.  Będą mogli opracować własne strategie postepowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami. Zgłębią wiedzę w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnego zachowania u dziecka.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie .Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia 250,00 zł/brutto / osoba.

 W przypadku uczestniczenia większej ilości osób , ponad 4 koszt za osobę 200,00 złotych brutto