Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 1. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 2. Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie
 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju (szkolenie 2-dniowe)
 4. Plan pomocy dziecku w instytucjonalnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 5. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19
 6. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 7. „Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”
 8. Innowacyjne metody wychowawcze w pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe
 9. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 10. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 11. Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej
 12. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 13. „Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie”
 14. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 15. „Organizowanie pracy z klientem trudnym, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania.
 16. „ Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – metody oddziaływania i techniki przezwyciężania trudności komunikacyjnych
 17. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. „Więź jako czynnik ochronny”.
 18. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 19. Diagnoza dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 20. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 21. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych „Pierwszy krok w dorosłość”
 22. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 23. Praca z rodziną niewydolną wychowawczo
 24. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą
 25. Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia- jak skutecznie to robić?
 26. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej
 27. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 28. Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19 WEBINARIUM
 29. Superwizji pracy Koordynatora Rodzinnej pieczy zastępczej.
 30. Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami.
 31. Dokumentowanie pracy koordynatora, plany pomocy dziecku, oceny okresowe sytuacji dziecka, oceny rodziny zastępczej.
 32. Przemoc domowa w rodzinach zastępczych. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 33. „Strategie komunikacyjne w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i wczesna interwencja w przypadkach przemocy domowej.”
 34. Budowanie programów usamodzielnień.
 35. Superwizja planów pomocy dziecku, budowania programów usamodzielnień, ocen okresowych rodziny i sytuacji dziecka, dylematy związane z dokumentowaniem pracy. Organizacja pracy z rodzinami trudnymi.