Asystent rodziny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Ramy szkoleniowe

Podstawy pracy z rodzinami:

 1. Profesjonalizacja pracy asystenta rodziny
 2. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy
 3. Przemoc psychiczna w domu – diagnoza i formy wsparcia
 4. Praca z osobami dysfunkcyjnymi – diagnoza systemu rodzinnego. Objawy zaniedbywania rodzinnego przy asyście rodzinnej.
 5. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 6. Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie
 7. Metodyka pracy asystenta rodziny z rodziną wieloproblemową
 8. Rozpoznawanie sygnałów przemocy domowej. Diagnoza i wsparcie rodziny

Prawo i procedury:

 1. Plan pracy z rodziną i inna dokumentacja niezbędna w pracy asystenta rodziny
 2. Strategie komunikacyjne i działania w przypadku przemocy domowej. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i interwencja
 3. Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka i rola poszczególnych instytucji
 4. Aspekty prawne funkcjonowania rodziny i związków nieformalnych, które posiadają dzieci.

Obsługa klienta:

 1. Praca z rodziną, w której występują poważne obciążenia; m.in: problemem alkoholowy, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, depresja, wieloletnie bezrobocie.
 2. Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
 3. Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego
 4. Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania
 5. Narzędzia i techniki skutecznego motywowania klienta do podjęcia konstruktywnych zmian w życiu
 6. Praca z osobami stosującymi przemoc w domu.
 7. Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków
 8. Efektywna praca ze sprawcami przemocy domowej
 9. Praca z osobami, które mają zaburzenia nastroju bądź depresję
 10. Efektywna praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
 11. Praca z osobami z zaburzeniami osobowości
 12. Praca z osobą uzależnioną od alkoholu
 13. Jak pracować z osobą niezmotywowaną do zmian w sowim życiu

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Edukacja i rozwój:

 1. Wsparcie rodziny, która nie radzi sobie z panowaniem nad procesem wychowawczym dziecka wykazującego zachowania agresywne i buntownicze
 2. Opieka i wychowywanie dziecka przejawiające objawy „płodowego zespołu alkoholowego”
 3. Jak wspierać rodziców, którzy wychowują dziecko w okresie dojrzewania sprawiającego trudności wychowawcze
 4. Kształtowanie odpowiedzialnych ról życiowych i społecznych u rodziców objętych asystenturą.
 5. Niedyrektywne metody poradnictwa dla rodziców.
 6. Wsparcie rodziców w rozwoju kluczowych kompetencji u dzieci
 7. Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
 8. Praca z rodziną biologiczną w kontekście prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich
 9. Konstruktywne wspieranie klienta i motywowanie do brania odpowiedzialności za swój los
 10. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka.
 11. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania.
 12. Wsparcie rodziny w rozkładzie
 13. Warsztaty kompetencji rodzicielskich, więzi rodzinnych i rozwoju dzieci
 14. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 15. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 16. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
 17. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania
 18. Zaburzenia zachowania u dzieci w okresie adolescencji
 19. Rodzina jest dobra na wszystko – więź jako czynnik ochronny
 20. Współpraca rodziny zastępczej z rodzicami dziecka
 21. Wsparcie w aktywizacji zawodowej osoby długotrwale nieaktywne zawodowo
 22. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 23. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i metody pracy.
 24. Trening umiejętności wychowawczych
 25. Trening regulacji emocji
 26. Diagnoza i terapia traumy u dzieci i młodzieży

Zarządzanie kryzysowe:

 1. Bezpieczeństwo pracownika w kontakcie z klientem, który stanowi zagrożenie
 2. Elementy mediacji i negocjacji w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 3. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 4. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodziną

Praca z systemami wsparcia i współpraca instytucjonalna:

 1. Współpraca powiatowych i gminnych służb na rzecz dziecka i rodziny
 2. Usprawnienie komunikacji w pracy zawodowej
 3. Rola instytucji w pracy z rodziną w kryzysie
 4. Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej
 5. Współpraca efektywnego zespołu pracowniczego

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Higiena psychiczna jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się zawodowemu w obszarze wsparcia społecznego
 2. Asertywność w pracy wymagającej wsparcia społecznego
 3. Profilaktyka wypalenia się zawodowego
 4. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 5. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 6. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 7. Trening odporności psychicznej w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 8. Efektywność w pracy zawodowej – jak usprawnić swoją pracę
 9. Wyjazdowe warsztaty integracyjne podnoszące kompetencje zawodowe.