Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prawo, procedury, dokumentacja:

 1. Dokumentacja niezbędna przy prowadzeniu pieczy zastępczej i sposób współpracy z koordynatorem pieczy zastępczej
 2. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy
 3. Interpretacja przepisów prawa w odniesieniu do uprawnień rodzin zastępczych
 4. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
 5. Przygotowanie dziecka do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia
 6. Współpraca rodziny zastępczej z rodzicami dziecka

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Edukacja i rozwój:

 1. Budowanie zdrowej relacji z dzieckiem w rodzinie zastępczej
 2. Warsztaty kompetencji rodzicielskich, więzi rodzinnych i rozwoju dzieci
 3. Interpretacja i rozumienie zachowań u dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 4. Specyfika metod wychowawczych w pieczy zastępczej
 5. Opieka i wychowanie – jak mądrze realizować zadania w rodzinnej pieczy zastępczej
 6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju
 7. Doskonalenie umiejętności wychowawczych – umiejętność stawiania granic i bycia konsekwentnym
 8. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak panować nad procesem wychowawczym dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 9. Metody wychowawcze w pieczy. jak panować nad procesem wychowawczym dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 10. Wychowywanie bez kar i nagród
 11. Alternatywne metody wychowawcze
 12. Doświadczenia traumatyczne dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej determinujące trudne zachowania
 13. Wsparcie dziecka wykazującego zachowania agresywne- przyczyny, diagnoza i terapia dziecka
 14. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów
 15. Konstruktywne działania wychowawcze na rzecz przeciwdziałania ucieczkom z rodzin zastępczych
 16. Radzenie sobie z agresją wśród dzieci
 17. Komunikacja z dzieckiem w okresie dojrzewania, sprawiającego trudności wychowawcze.
 18. Dziecko z zaburzeniami psychicznymi i zachowania – diagnoza i terapia
 19. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci
 20. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania
 21. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
 22. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 23. Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej
 24. Wsparcie dziecka z zaburzeniami lękowymi
 25. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia
 26. Opieka i wychowywanie dziecka przejawiające objawy Płodowego Zespołu Alkoholowego
 27. Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży – wpływ na ich zachowanie. Profilaktyka uzależnień.
 28. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 29. Uzależnienia behawioralne i cyberprzemoc wśród dzieci
 30. Fonoholizm u dzieci i młodzieży
 31. Zachowania ryzykowne nastolatków: substancje psychoaktywne, alkohol, uzależnienia behawioralne
 32. Seksualność u młodzieży – metody pracy wychowawczej i edukacji seksualnej.
 33. Metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niezdiagnozowanymi inaczej
 34. Wsparcie w rozwoju postawy odpowiedzialnej u osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej
 35. Kształtowanie ról życiowych i  społecznych u podopiecznych
 36. Rozwój kluczowych kompetencji u dzieci.
 37. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się
 38. Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 39. Dysleksja rozwojowa, objawy. Jak można pomóc
 40. Wspieranie dzieci z trudnościami czytania i pisania
 41. Program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku szkolnym
 42. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci agresywnych.
 43. Diagnoza socjoterapeutyczna i wsparcie dziecka

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Radość i satysfakcja czy bezradność i bezsilność. Przeciwdziałanie wypaleniu „bycia rodzicem zastępczym
 2. Przeciwdziałanie kryzysy występujących w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
 3. Asertywność w rodzinach zastępczych
 4. Radzenie sobie z własną złością wobec dzieci.
 5. Siła i higiena psychiczna osób prowadzących rodziny zastępcze wychowujących „wymagających” nastolatków
 6. Higiena psychiczna i metody relaksacyjne jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się rodzin zastępczych
 7. Jak wychować i nie zwariować.
 8. Profilaktyka wypalenia się rodzin zastępczych
 9. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 10. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 11. Trening odporności psychicznej dla rodzin zastępczych