OPS i Interwencja Kryzysowa

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Prawo i procedury. Podstawy pracy z klientami:

 1. Metodyczna praca z rodziną wieloproblemową
 2. Dziecko jako ofiara przemocy- diagnoza i forma pomocy
 3. Strategie komunikacyjne i działania w przypadku przemocy domowej. Rozpoznawanie zagrożeń – diagnoza i interwencja
 4. Przemoc psychiczna w domu – diagnoza i formy wsparcia
 5. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie
 6. Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie

Obsługa klienta:

 1. Praca z rodziną, w której występują poważne obciążenia; m.in: problemem alkoholowy, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, depresja, wieloletnie bezrobocie.
 2. Praca na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny
 3. Coaching rodzinny – techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego
 4. Elementy mediacji i negocjacji w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 5. Warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne w relacji z „trudną” rodziną
 6. Praca z osobami stosującymi przemoc w domu.
 7. Praca z trudnym klientem w obszarze wsparcia społecznego
 8. Narzędzia pracy z rodziną w kryzysie
 9. Dialog motywujący – konstruktywne wspieranie klienta i motywowanie do brania odpowiedzialności za swój los
 10. Efektywna praca ze sprawcami przemocy domowej
 11. Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodziną
 12. Praca z osobami, które mają zaburzenia nastroju bądź depresję
 13. Efektywna praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
 14. Wsparcie cudzoziemców w systemie pomocy społecznej
 15. Praca z osobami z zaburzeniami osobowości
 16. Praca z osobą uzależnioną od alkoholu
 17. Jak pracować z osobą niezmotywowaną do zmian w sowim życiu

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Edukacja i rozwój:

 1. Wsparcie rodziny, w której występują zachowania agresywne u dzieci
 2. Zachowania agresywne i autoagresywne u dzieci i młodzieży – przyczyny, diagnoza i terapia dziecka
 3. Wsparcie rodziny, która nie radzi sobie z  panowaniem nad procesem wychowawczym dziecka wykazującego zachowania agresywne i buntownicze
 4. Opieka i wychowywanie dziecka przejawiające objawy Płodowego Zespołu Alkoholowego
 5. Niedyrektywne metody poradnictwa dla rodziców.
 6. Praca z rodziną biologiczną w kontekście prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich
 7. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka.
 8. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój przywiązania
 9. Warsztaty kompetencji rodzicielskich, więzi rodzinnych i rozwoju dzieci
 10. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

Zarządzanie kryzysowe:

 1. Bezpieczeństwo pracownika w kontakcie z klientem, który stanowi zagrożenie
 2. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 3. Kryzys suicydalny. Rozpoznawanie i interwencja

Praca z systemami wsparcia i współpraca instytucjonalna:

 1. Rola instytucji w pracy z rodziną w kryzysie
 2. Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka i rola poszczególnych instytucji

Samorozwój i doskonalenie zawodowe, umiejętności społeczne i interpersonalne:

 1. Higiena psychiczna jako narzędzia przeciwdziałające wypalaniu się zawodowemu w obszarze wsparcia społecznego
 2. Asertywność w pracy wymagającej wsparcia społecznego
 3. Profilaktyka wypalenia się zawodowego
 4. Świadome pomaganie – praktyczne umiejętności psychologiczne w udzielaniu pomocy i wsparcia
 5. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 6. Stabilność emocjonalna w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 7. Trening odporności psychicznej w pracy w obszarze wsparcia społecznego
 8. Efektywność w pracy zawodowej – jak usprawnić swoją pracę
 9. Wyjazdowe warsztaty integracyjne podnoszące kompetencje zawodowe.