Metodyka pracy asystenta rodziny z rodziną wieloproblemową – szkolenie online

Adresaci szkolenia Grupą docelową są asystenci rodzin oraz pracownicy socjalni.

Czas trwania szkolenia:  9.00-13.30

Cele szkolenia:

Nabycie praktycznych i skutecznych metod pracy z rodziną w której może występować poważne obciążenie dla całej rodziny takie jak np. alkoholizm, niepełnosprawność intelektualna, choroby psychiczne, nieleczona depresja, wieloletnie bezrobocie, itp.

Przećwiczenie umiejętności stawiania trafnej diagnozy problemów i zagrożeń w rodzinie

Zdobycie wiedzy jak tworzyć cele wspólne dla rodziny i adekwatne działania a także jak tworzyć asertywną ocenę rodziny zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

Nabycie umiejętności motywacji członków rodziny do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Założenia prawne i celowości wsparcia rodziny.
  2. Podział ról i zadań pomiędzy asystentem rodziny a pracownikiem socjalnym w rodzinie, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i rozpad rodziny.
  3. Metodyczne wsparcie rodziny.
  4. Diagnoza problemów w rodzinie.
  5. Plan pracy z rodziną, jako podstawowe narzędzie asystenta rodziny, wzór planu pracy.
  6. Nawiązanie współpracy z rodziną w oporze i motywowanie rodziny na rzecz wzmocnienia funkcji rodzinnych.
  7. Komunikacja i praca z „trudną” rodziną biologiczną – metody skutecznego oddziaływania.

Forma zajęć

 Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prezentacja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy asystenta rodziny, planu pracy z rodziną, oceny okresowej rodziny, wzorów pism.

Koszt szkolenia: 280,00 złotych brutto .

formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: edytapraxe@gmail.com

 

 

Prowadzący:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w szkoleniach dla osób pracujących z rodzinami i dziećmi oraz z trudnym klientem. Szkoli w  obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.