Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie – szkolenie online

Dobro dziecka, na które składa się bezpieczeństwo rozwoju małoletniego i jego bezpieczeństwo bezpośrednie jest przedmiotem troski i oceny przedstawicieli różnych służb społecznych. Każdy pracownik socjalny, asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wcześniej czy później zadaje sobie pytania typu: na ile dziecko w tej rodzinie jest bezpieczne? czy rodzina stwarza mu odpowiednie warunki do rozwoju, czy stanowi dla niego zagrożenie? jak to ocenić? jak postępować, kiedy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone? Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na podobne dylematy zgłaszane przez pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi.

 

Szkolenie nastawione jest wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i przygotowanie strategii pracy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla osób współpracujących z nimi.

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej.

Cele szkolenia:

– Nabycie wiedzy merytorycznej w zakresie konstruowania oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie oraz pracy w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

– Nabycie praktycznych umiejętności stosowania optymalnych strategii
w przypadku oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd narzędzi i strategii stosowanych w procesie oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.
  2. Strategie postępowania w przypadku zagrożenia dobra dziecka.
  3. Komunikacja z rodziną, w której bezpieczeństwo rozwoju dzieci jest zagrożone. Ustalanie celów pracy.
  4. Ćwiczenie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych narzędzi
    i strategii w konkretnych przypadkach.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne oraz poszerzą wachlarz narzędzi i strategii stosowanych w sytuacji oceny i zagrożenia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Będą potrafili dokonywać oceny sytuacji dziecka i rodziny w oparciu obiektywne przesłanki wykorzystując nowe narzędzia i umiejętności. Pozwoli to na efektywniejsze formułowanie celów pracy z rodzinami biologicznymi i zastępczymi i dobór optymalnych strategii pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość autorefleksji nad własnym warsztatem pracy i przedyskutowania swoich dylematów zawodowych. To pozwoli na zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowych.

 

W ramach części praktycznej przygotowane zostały opisy sytuacji rodzin,
w których dobro dzieci jest zagrożone. Na nich będzie ćwiczone praktyczne zastosowanie prezentowanych narzędzi i strategii. Na część treningową można jednak przygotować opis sytuacji rodziny, z którą się pracuje- co do której istnieje domniemanie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka- wtedy od razu będzie możliwość ćwiczenia na „swoim” przypadku.

 

Koszt szkolenia : 280,00 złotych brutt osob

 

W przypadku uczestniczenia kilku osób z jednego  Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 250,00 złotych, każdej kolejnej 200,00 złotych.

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.