Praca z trudnym klientem w obszarze wsparcia społecznego – SZKOLENIE ONLINE

Adresaci szkolenia: zakres szkolenia uwzględnia specyfikę zawodową osób pracujących z rodzinami i dziećmi, takich jak: pracownicy socjalni, asystenci rodziny itp.

Czas  trwania szkolenia:  9.00-13.30

Tematyka szkolenia:

 • Problematyka pracy socjalnej z klientem sprawiającym trudności/będącym w oporze
 • Ramy oddziaływania na klienta w aspekcie prawnym.
 • Typologia trudnego klienta
 • Rola emocji, postaw i naszego nastawienia w kontakcie z klientem. Autodiagnoza postaw wobec siebie i innych osób.
 • Metody pracy z klientem pomocy społecznej
 • Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi klienta
 • Konstruktywne strategie postępowania w sporze i świadome kierowanie konfliktami.
 • Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
 • Indukowanie procesu zmian w życiu klienta.
 • Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych – sytuacje konfliktowe.
 • Przeciwdziałanie manipulacji.

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności metodycznej i skutecznej pracy w relacji z trudnym klientem. Rozwiną swoją postawę asertywną, która ułatwi tworzenie relacji z szacunkiem. Uczestnicy łatwiej zdiagnozują problemy u klienta i będą potrafili zmotywować do wprowadzania zmian przez klienta. Osoby doświadczą , że posiadają umiejętności właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnych, agresywnych czy konfliktowych zachowań ze strony członków rodziny.

Uczestnicy nabędą umiejętności spostrzegania, że są manipulowani. Będą potrafili bronić się przed manipulacją.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, dyskusja.

Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

Koszt: 280,00 złotych / brutto

Cena obejmuje koszt szkolenia,  materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

Prowadzący:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w szkoleniach dla osób pracujących z rodzinami i dziećmi oraz z trudnym klientem. Szkoli w  obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.