Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinnej pieczy zastępczej – szkolenie online

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w pracy koordynatora pieczy zastępczej

 Adresaci szkolenia: Pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunowie usamodzielnienia, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 Czas trwania szkolenia: 9-13.30

Tematyka szkolenia:

 • Celowość pieczy zastępczej i sposób pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i rodziny zastępczej
 • Pogłębiona diagnoza sytuacji dziecka
 • Wyznaczenie adekwatnych celów.
 • Plan działania i jego aktualizacja.
 • Współpraca z instytucjami i osobami mającymi wpływ na dziecko.
 • Ocena okresowa sytuacji dziecka.
 • Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci rodzinach zastępczych

 

Cele szkolenia:

Głównym celem jest efektywne wsparcie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, które gwarantuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.

 

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie diagnozowania, formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy a także poznają schemat powrotu dziecka do rodziny. Zapoznają się także z istotnym elementami usamodzielniania dziecka.

 

Uczestnicy nabędą umiejętność wglądu w sytuację w rodzinę biologiczną i czynników zagrażających funkcjonowaniu rodziny. Nabędą wiedzę i doświadczenie w postępowaniu z rodziną biologiczną, jak ją motywować do wradzania zmian i działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny. Poznają metodyki w postępowaniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Poznają działania i dokumentacji, które są niezbędne przy powrocie dziecka do rodziny biologicznej po stronie gminy i powiatu.

 

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z zaleceniami do pracy z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem